Obchodní podmínky

Čl. I. – Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává společnost Motivace a úspěch s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 480/49,, PSČ: 140 00, IČ: 02624109, Spisová značka:

C 224921 vedená u Městského soudu v Praze.

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Motivace a úspěch s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na konferenci Mistr přímého prodeje pořádanou společností Motivace a úspěch s.r.o., která se koná dne 23.3.2016 v TOP Hotelu Praha (dále jako „Konference").

3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti Motivace a úspěch s.r.o jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci.

Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků

1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon"). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení Motivace a úspěch s.r.o jako pořadatele Konference.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci nenesou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět koupě

1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na Konferenci konanou v termínu 23.3.2016 v TOP Hotelu Praha, a to prostřednictvím webové stránky http://www.mistrprodeje.cz .

2. V ceně základní vstupenky je celodenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce.

3. V ceně vstupenky není ubytování.

Čl. IV. – Realizace objednávky

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Konference zveřejněnými na webové stránce www.mistrprodeje.cz

2. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) na webové stránce http://www.mistrprodeje.cz .

3. Kupující je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného společností Motivace a úspěch s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce).

5. Doručením potvrzení objednávky od Motivace a úspěch s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro Motivace a úspěch s.r.o. i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a Motivace a úspěch s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.

6. Motivace a úspěch s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat potvrzení o zaplacení odpovídajícího početu vstupenek na Konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. přihlášce). Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní cenu.

7. Odesláním objednávky (resp. přihlášky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

8. Motivace a úspěch s.r.o., upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci lze nejpozději 7 dní před začátkem konference vrátit bez storno poplatku. Méně jak 7 dní před konferencí je účtován storno poplatek 740 Kč vč. DPH.

9. Každý účastník, který uhradil svojí vstupenku bude uveden na quest listu. Na konferenci poté nahlásí pouze své jméno a dostane průkaz účastníka školení.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena vstupenek na Konferenci je uvedena v objednávkovém formuláři na webové stránce http://www.mistrprodeje.cz .

2. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky Motivace a úspěch s.r.o. neposkytuje.

3. Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou nebo bankovním převodem. Motivace a úspěch s.r.o. akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. Motivace a úspěch s.r.o. akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko" z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank a Volksbank. Motivace a úspěch s.r.o. akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Kupující je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.

5. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

6. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.

7. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Faktury mimo ČR budeme vystavovat dle platných stanov.

Čl. VI. – Sankce

1. Ve všech prostorách konání Konference, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci Konference platí pro účastníky zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek.

2. V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek může Motivace a úspěch s.r.o. nechat účastníka Konference z místa jejího konání vyvést. Motivace a úspěch s.r.o. je současně oprávněna požadovat po takovém účastníkovi Konference uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 14 dnů ode dne konání konference Mistr přímého prodeje. Kupující se zavazuje uhradit případnou smluvní pokutu na bankovní účet Motivace a úspěch s.r.o. uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků Konference jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Smluvní vztah mezi Motivace a úspěch s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky http://www.mistrprodeje.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

3. Registrací na konferenci souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.

4.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.11.2015 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne.

5. Změny programu a řečníků vyhrazeny.